One Piece chương 572 | Liar Game chương 53 | Chú bé rồng reup 1 -> 40

NhocConan cập nhật các chương mới của One Piece (truongton.net) và Liar Game (truongton.net) :)

One Piece chuong 572: Giao thời: [Đọc theo chương] [Đọc theo trang]

Liar Game chương 53: Nghi ngờ: [Đọc theo chương] [Đọc theo trang]

Chú bé rồng từ tập đầu đến 40: [Đọc theo chương] [Đọc theo trang]. Với CBR, mong các bạn lưu ý là từ tập 1 -> 9 là do RT làm lại, và tương đương đến hết tập 11 theo truyện đã xuất bản ở VN :)

Enjoy :)

Tagged with: , ,
Posted in Manga, Comic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>